Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์


องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก” อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ในระหว่างวันที่ 5–16 มิถุนายน 2515 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

จากการประชุมดังกล่าวทำให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจดำเนินกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และต่อมา UN ได้จัดตั้ง "โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” หรือ UNEP เพื่อเป็นองค์กรหลักของนานาชาติในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น

ในแต่ละปี UNEP จะกำหนดประเด็นหลักการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกจะได้ร่วมแสดงพลัง และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก


จากสถานการณ์การคุกคามสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและสร้างปัญหาให้กับประเทศต่าง ๆ ทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ UNEP จึงได้ตัดสินใจกำหนดประเด็นการรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2559 คือ "Go Wild for Life” หรือ "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์” เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์ปัญหา และหยุดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการล่าสัตว์ป่าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

เนื่องจากสัตว์ป่าในประเทศไทยหลายชนิด ทั้งสัตว์สงวน สัตว์คุ้มครอง และสัตว์ป่าอื่นๆ ต่างตกอยู่ในภาวะถูกตามล่าเอาชีวิตอย่างหนัก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้ดำรงอยู่ในธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ วาฬบรูด้า วาฬโอมุระ ฉลามวาฬ และเต่ามะเฟือง

โดยในแต่ละปี มีสัตว์ป่าต้องสูญพันธุ์ และเสี่ยงต่อการใกล้จะสูญพันธุ์จากการลักลอบล่าสัตว์เพื่อการค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งสัตว์ป่าบางชนิดมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารช่วยรักษาสมดุลของประชากรสัตว์ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ เช่น ตัวนิ่มที่เป็นผู้ควบคุมปริมาณของแมลงในธรรมชาติ เพราะกินมดและปลวก ถึงปีละ 7 ล้านตัว จึงมีความจำเป็นต้องปลุกจิตสำนึกประชากรมนุษย์ให้เกิดความตระหนักต่อสถานการณ์การคุกคามสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้น


วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 นี้ พลโลก รวมทั้งคนไทยทุกคน จึงควรจะมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ และหาวิธีให้สัตว์ป่าสามารถอยู่ร่วมกับคนได้อย่างไม่รบกวนกัน ซึ่งสิ่งสำคัญต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมกับให้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาจากการทำลายสัตว์ป่า และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์