Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

ปลัดฯ อุตสาหกรรมเปิดงาน “Green Ocean : การตลาดแห่งอนาคต”


พระนครศรีอยุธยา - ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “Green Ocean : การตลาดแห่งอนาคต” ส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว


วันนี้ (10 ม.ค.) ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “Green Ocean : การตลาดแห่งอนาคต” เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้า และการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่หลายแห่งในพื้นที่จังหวัด ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพพลานามัยของประชาชน ทางกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้สนับสนุนให้สถานประกอบการได้หันมาให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อช่วยส่งเสริมในด้านการพัฒนาสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีกระบวนการผลิตที่สะอาด มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนให้สถานประกอบการนำกฎเกณฑ์ของอุตสาหกรรมสีเขียวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดการพัฒนาประเทศชาติ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่ตลาดอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วกว่า 11,375 แห่ง และภายในปี 2557 นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้มีนโยบายและแผนงานที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้า และบริการที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


[Original Link]