Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

กิจกรรม (ปี 2555)

ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58    ปี59

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "๗ อุปนิสัยเพื่อโลกสีเขียว (7 Green Habits)" ในหลักสูตรพัฒนาการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 72 สำหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า และฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล อาคาร B ชั้น 4 สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ