Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

ข่าวสาร

ปี53    ปี54    ปี55    ปี56    ปี57    ปี58

-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, กระแสสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4788 (30 พฤศจิกายน, 2558): หน้า 40.