Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

ไทยพัฒน์ จับมือ เอ็นบีซี เปิดคอนเซ็ปต์ กรีน โอเชี่ยน

หนุนธุรกิจไทยโตยั่งยืนบนน่านน้ำสีเขียว

สถาบันไทยพัฒน์ จับมือ เอ็นบีซี เปิดคอนเซ็ปต์ กรีน โอเชี่ยน (Green Ocean Strategy) หนุนธุรกิจไทย เติบโต อย่างยั่งยืน บนน่านน้ำสีเขียว ก้าวทันเทรนด์ใหม่ผู้บริโภค เรียกร้องธุรกิจต้องดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม ขณะที่ เอ็นบีซี ประเดิม CSR เฟสแรก ชวนคนไทยร่วมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (5 ต.ค.) สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศความร่วมมือ กับ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นบีซี (NBC) เพื่อเปิดคอนเซ็ปต์กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว (Green Ocean Strategy) ขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม


ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ กล่าวถึง แนวคิดเรื่อง Green Ocean ว่า เป็นแนวคิดแห่งความสมดุล เป็นทางสายกลาง ที่จะช่วยธุรกิจยกระดับการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งกำไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพ

ทั้งนี้ แนวคิดก่อนหน้าในสนามการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้เกิดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เรียกว่า Blue Ocean โดยถูกกล่าวขานถึงมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ด้วยความพยายามในการคำนึงถึงการสร้างตลาดใหม่ หรือการสร้างและยึดอุปสงค์ใหม่ รวมทั้งการมุ่งเน้นที่จะยกระดับการเติบโตด้วยการสร้างนวัตกรรมทางคุณค่า (Innovating Value) เพื่อหลีกหนีสมรภูมิการแข่งขันในแบบ Red Ocean

อย่างไรก็ดี สถานะของตลาดแบบ Blue Ocean ก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้นาน เมื่อผู้เล่นหน้าใหม่ต่างเห็นโอกาสเดียวกันและกระโจนเข้าสู่ตลาดใหม่ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ไม่ด้อยไปกว่ารายเดิม จนกลายเป็น Red Ocean ในที่สุด

กระแส CSR ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืน ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนทางคุณค่า (Sustaining Value) ให้คงอยู่กับธุรกิจในระยะยาว ด้วยการเติมองค์ประกอบทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

กระแสหลักของโลกในเรื่องอุปสงค์สีเขียว ได้กลายเป็นปัจจัยที่สาม (Third Factor) ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีความห่วงใยในความปลอดภัย สุขอนามัย และคุณภาพชีวิต ภายใต้วิถีแห่งการบริโภคที่ยั่งยืน นอกเหนือจากเรื่องราคาและคุณภาพ

ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า กลยุทธ์ Green Ocean แบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เรื่องของ “ระบบ” ที่กำกับดูแลด้วยธรรมาภิบาลสีเขียว (Green Governance) และเรื่องของ “คน” ที่ปลูกสร้างด้วยอุปนิสัยสีเขียว (Green Habits)

สำหรับเรื่องธรรมาภิบาลสีเขียว สามารถที่จะจำแนกออกได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) ภาระรับผิดชอบในกระบวนการ (Process Accountability) และประสิทธิผลในตัวผลิตภัณฑ์ (Product Effectiveness) ขณะเดียวกัน ในด้านของการสร้างอุปนิสัยให้กับบุคลากรก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะเดินไปสู่เป้าหมายตามแนวคิด Green Ocean โดยพฤติกรรมที่ควรเสริมสร้างให้กลายเป็นอุปนิสัยสีเขียว ได้แก่ Rethink - Reduce - Reuse - Recycle - Recondition - Refuse - Return

NBC ร่วมขับเคลื่อน สังคม กรีนโอเชี่ยน
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน): เอ็นบีซี กล่าวว่า ในฐานะที่ เอ็นบีซี เป็นบริษัท มหาชน ในตลาดหลักทรัพย์ mai นอกจากการรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ยังให้ความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะธุรกิจสื่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ตลอดจนสังคมโลก

เอ็นบีซี จึงได้ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน CSR และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยล่าสุด ได้ศึกษาวิจัย เกี่ยวกับ CSR ด้านสิ่งแวดล้อม และได้ประมวลแนวคิดในเรื่อง Green Ocean Strategy เพื่อให้ธุรกิจได้ใช้เป็นกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ความร่วมมือระหว่าง สถาบันไทยพัฒน์ และ เอ็นบีซี ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็น มิติใหม่ของการทำงานประสานระหว่างองค์กรสื่อ กับสถาบันวิชาการ เพื่อเผยแพร่ แนวคิด แนวปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ ให้กับภาคธุรกิจ ตลอดจนเผยแพร่กรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจที่ได้ดำเนินการจนสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่างให้ภาคส่วนอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ ธุรกิจนับเป็นหน่วยของสังคมที่มีส่วนใช้ทรัพยากรของโลกมาก จะได้ยกระดับการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อทุก Stakeholder และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุล ก้าวสู่ความยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กรธุรกิจสมัยใหม่

ในโอกาสเดียวกันนี้ เอ็นบีซี ได้ร่วมประกาศเปิด “CSR” เฟสแรก ด้วยการริเริ่มสร้างแนวร่วม 4 ฝ่าย ได้แก่ ธุรกิจ สื่อ วิชาการ และสังคม โดยจะจับมือกับองค์กรที่มีศักยภาพในการร่วมผลักดันให้สังคมไทย เป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างครบเครื่อง ทั้งสื่อดั้งเดิม และนิวมีเดีย โซเชี่ยลมีเดีย ในการกระจายข้อมูลข่าวสารความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นแรงร่วมที่มีพลังในการรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักอย่างจริงจังกับเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ตามคอนเซ็ปต์ Green Ocean Strategy เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ Win-Win กับทุกๆ ฝ่าย


ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สถาบันไทยพัฒน์ ปิยเลขา ไหล่แท้ โทร 02 930 5227
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น คุณชัยภัทร วีราสา โทร 02 338 3600