Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

กิจกรรม (ปี 2555)

ปี 59      ปี 58      ปี 57      ปี 56      ปี 55      ปี 54      ปี 53

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "๗ อุปนิสัยเพื่อโลกสีเขียว (7 Green Habits)" ในหลักสูตรพัฒนาการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 72 สำหรับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการเรือและสินค้า และฝ่ายบริการท่าและเครื่องมือทุ่นแรง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้องฝึกอบรม กองพัฒนาบุคคล อาคาร B ชั้น 4 สำนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ