Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

ข่าวสาร

ปี 58      ปี 57      ปี 56      ปี 55      ปี 54      ปี 53

-ซีเอสอาร์-เอชอาร์, กระแสสีเขียว สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ 4788 (30 พฤศจิกายน, 2558): หน้า 40.