Green Ocean Strategy

(www.greenoceanstrategy.org)

กิจกรรม

ปี 59      ปี 58      ปี 57      ปี 56      ปี 55      ปี 54      ปี 53

สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์" เพื่อย้ำเตือนให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความหนักหน่วงของสถานการณ์ปัญหา และหยุดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการล่าสัตว์ป่าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม (รายละเอียด)